Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > Dchas > Eilean Uibhist Mo Rin

   
Dchas Eilean Uibhist Mo Rin
   
Credits: Angus Macdonald; lyrics by Angus MacLellan
   
Appears On: Dchas
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Eilean Uibhist mo rin My beloved island of Uist
Eilean cbhraidh nam beann Scented island of the mountains
Eilean Uibhist mo rn My beloved island of Uist
B'e mo dhrachd bhith ann My desire is to be there
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
B'e mo shlas bhith air m' elas I would be overjoyed to be on familiar ground
San eilean bhidheach ud thall In the beautiful island yonder
Far am faic mi mo chirdean Where I would see my relations
'S gheibhinn filte nach gann And receive a tremendous welcome
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
Far am faic mi fr ga Where I would see young men
Ghearradh mine nan deann Skillfully cutting peats
'S a ghearradh snasail an t-erna Neatly cutting the barley
'S a chuireadh drlach sa bhann And tying the sheaf
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
Far am faic mi fr liatha Where I would see gray-haired men
Glic-bhriathrach nan cainnt Wise and eloquent in their talk
Mean-bheachdach sean-elach Precise in their opinions, worldly wise with age
A' toirt seladh don chloinn Giving advice to the children
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
Far am faic mi mnathan uasal Where I would see noble women
Aoigheil, uallachal, trang Kindly, proud and hard-working
Tha ro-ainmeil nan stltachd Renowned for their steadiness
'S an gnomh digheil nan limh And their excellent handiwork
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
Tha coibhneas is bigh There is kindness and affection
'Gabhail it' ann an com That comes from within
Gach neach a chaidh rach Each person reared
Fo sgile nam beann In the shade of the mountains
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
Bi aoigheachd is filte There will always be a joyous welcome
Gu brth feadh nan gleann Throughout the glens
Fad 's a bhuaileas air trigh As long as each salty droplet of the waves
Boinne sile nan tonn Hits the shore
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
'S e sln leis na dh'fhg mi Bidding farewell to those I left
Bheir mo dhn-sa gu ceann I will bring my poem to a close
'S le m' phiuthar, 's le m' bhrithrean To my sister, to my brothers
'S le m' phrantan thall And my parents yonder
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist
   
Eilean cbhraidh nam beann Scented island of the mountains
Eilean Uibhist mo rn My beloved island of Uist
B'e mo dhrachd bhith ann My desire is to be there
An Eilean Uibhist mo rn In my beloved island of Uist