Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > An Drna Umhail > Cha D'fhuair Mi'n Cadal

   
An Drna Umhail Cha D'fhuair Mi'n Cadal
   
Credits: n/a
   
Appears On: An Drna Umhail
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Thog sinn oirnn gu tighinn dhan dthaich We set a course for the land
'S bha 'n ce dmhail air na beannan And a think mist shrouded the mountains
   
Sist: Chorus (after each verse):
Faill-iu ill eo illinn is o Faill-iu ill eo illinn is o
Faill-iu o, cha d'fhuair mi 'n cadal Faill-iu o, I got no sleep
Faill-iu ill eo illinn is o Faill-iu ill eo illinn is o
   
Chuir sinn an jib beag an rdan We put the little jib in order
'S bha 'n fhairge a'drtadh thairis And the sea was pouring in
   
Shaoil sinn gu b'e Maol na h-Ogha We thought that the peat stacks of Castlebay
Cruachan mna Bhgh a'Chaisteil Were Maol na h-Ogha
   
Bha aon fhear innte bha feumail There was at least one useful person on board
Mac 'Ic Eoghainn tema, sgairteil The lively, skillful grandson of Eoghan
   
Caimbeulach cha b'e bu tire Campbell, he was not to be scorned
'Stiuireadh bt' is gbhadh mara Steering the boat on the perilous sea
   
Rinig sinne taigh na fialachd We arrived at the house of generosity
'S am biadh cha robh oirnn a dh'easbhuidh Where there was no want of food
   
Dh'fhiathaich iad sinn suas gu brdaibh They invited us to the table
'S bha muc-fheil ann, beir is drama There was pork, beer and a dram
   
Cha robh leithid fo na speuran It had no equal beneath the skies
Taigh an Eireannaich am Barraigh The house of the Irishman in Barra