Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > Ho Mo Nighean Donn Bh˛idheach

   
Grinn Grinn Ho Mo Nighean Donn Bh˛idheach
   
Credits: Arranged by Arthur Cormack, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
SŔist: Chorus:
Ho mo nigh'nn donn bh˛idheach Ho my beautiful brown-haired girl
Nan gorm-sh¨il meallach Of the bewitching blue eyes
'S e bhith riut a' c˛mhradh To be with you
Ri m' bhe˛ bu mhath leam Forever is my wish
Ho mo nigh'nn donn bh˛idheach Ho my beautiful brown-haired girl
Nan gorm-sh¨il meallach Of the bewitching blue eyes
   
'S mise ghabh an r¨n dhýot It was I who fell in love with you
Airson sealladh s¨il dhýot At first sight
Ciamar ný mi mh¨chadh How can I keep these feelings at bay
'S tu cho dl¨th air m' aire? With you so much in my thoughts?
Ho mo nigh'nn donn bh˛idheach Ho my beautiful brown-haired girl
Nan gorm-sh¨il meallach Of the bewitching blue eyes
   
Banarach na buaile Dairymaid of the field
Meur as grinne dh'fhuaighleas With as dainty a finger as can sew
Chunnaic mi Diluain thu I saw you on Monday
'Cur nan sguab air bhannaibh Tying the sheaves in bands
   
(SŔist) (Chorus)
   
'S binne leam do ch˛mhradh I prefer your conversation
Na l˛n-dubh no sme˛rach To the blackbird or mavis
'S iad a' seinn gu ce˛lmhor Singing so musically
Madainn che˛thach earraich On a misty spring morning
Ho mo nigh'nn donn bh˛idheach Ho my beautiful brown-haired girl
Nan gorm-sh¨il meallach Of the bewitching blue eyes
   
'S mise tha gu cianail I am in a bad way
Tha mo cheann air liathadh And my hair has turned gray
'S mi ri caoidh na ciad Lamenting the one
TŔ bh' agam riamh mar leannan Who was my first love
   
(SŔist) (Chorus)